Titkos interjú a roswell -i ufó túlélő pilótájával

A roswell -i ufó-szerencsétlenség egyik (vagy egyetlen?) fogságba esett túlélőjének telepatikus narratívája

Egy 60 évig őrzött titok leleplezése

Erősen rövidített ismertetés az erről 2008-ban készült könyvből.

Az ismertetést és a megjegyzéseket készítette: Sysmus

2007-ben egy Lawrence Spencer nevű férfi iratokat tartalmazó vaskos postai csomagot kapott. Az iratokból kiderült, hogy azok küldője egy 83 éves asszony, aki 1947-ben azon a katonai bázison dolgozott nővérként, ahová a Roswell -ben lezuhant ufó egyik életben maradt utasát (pilótáját) elhelyezték, hogy kikérdezzék.

Az asszony nyolc évvel korábbról ismerte már Spencert, aki az un. Óz jelenségről (az ember olyan állapota, amikor nem tudja, hogy amit lát és hall, valóság-e vagy illúzió) írt könyvet és őhozzá fordult segítségért. Az asszony akkor megtagadta a segítséget és nem árulta el, milyen anyagok vannak a birtokában. A Spencerhez intézett levelében leírja, hogy hatvan évig őrizte a titkot: nemcsak azt, ami az interjú során a tudomására jutott, hanem azt is, hogy nála maraadt véletlenül a teljes dokumntáció! De halála ideje közeledvén, ráébredt, hogy titkát meg kell osztania az emberiséggel. Erről így írt:

„Sok embert öltek meg azért, hogy megakadályozzák annak a tudásnak a feltárását, amelynek a társadalom előli titkolását én is segítettem. Csak egy maréknyi ember tud arról, milyen terhet hordoztam 60 éven át azzal, hogy tartottam ezt a titkot. Mindezekben az élvekben úgy gondoltam, hogy nagy bizalmat fektettek belém a kormány hatalommal bíró személyei, de sokszor úgy éreztem, hogy a hatalom rossz úton jár, amikor az emberiséget távol tartja attól a tudástól, hogy idegen életformák nemcsak hogy léteznek, hanem folytatólagosan agresszíven monitorzzák és megszállják mindenki életét a Földön minden áldott nap.”…”Egy kristálytiszta utólagos megvilágosodás nyitotta ki a szememet: hogy segítenem kelle a bolygó megmentését, minden élő lényét, és galaxisunk minden életformájáét!”

Azt kérte Lawrence Spencertől, hogy valamilyen formában hozza ezt az anyagot nyilvánosságra, de úgy, hogy neki ne legyen baja belőle. Ha esetleg regény-keretbe helyezi, akkor elkerülheti azon biztonsági szervek figyelmét, akik a nemzetbiztonság örve alatt üldözik az igazságot. Ha újságban vagy tévében hozná nyilvánosságra, akkor úgyis diszkeditálnák, annál is inkább, mert valóban hihetelen mindez.

Spencer végülis könyv formájában hozta nyilvánosságra az egész anyagot. A könyv előszavában megírja, hogy ezeknek a dokumentumoknak a születése óta eltelt hosszú iődszakban a földön kívüliekkel kapcsolatban rengeteg információ és dezinformáció, félrevezetés és hazugság került napvilágra, de még mindig nem világos, hogy mi az igazság és mi nem az. .

A katonai bázisra bevitt túlélő ufonauta nem hasonlított az ufóban lévő többi társára. Miután kiderült, hogy a bázis személyzetéből egyetlen ember képes vele kommunikálni: Matilde O’Donner Mc Elroy nővér, aki ezért hivatalos megbízást kapott arra, hogy ő vegye gondjaiba az et-t. Kezdetben a kommunikáció azonban csupán tőmondatokra korlátozódott, és telepatikus ráhangolódással történt. Mivel így nem jutottak semmire, és mivel az idegen csakis és kizárólag Matildével volt hajlandó kommunikálni, így az a döntés született, hogy Matilde megpróbálja őt angolul tanítani, olyan módszerrel, mint ahogyan a kisgyerekeket tanítják olvasni. Ehhez egy rendkívül hosszúéletű és sikeres 19. századbeli olvasókönyvet használt. A tanítás módszerére egy tanár tanította meg Matilde-ot. Az idegennek sem evésre, sem alvásra nem volt szüksége, mert teste nem biológiai, hanem egy mesterségesen előállított technológiai test volt, így a nap 24 órájában folyamatosan tanult. Pár nap múlva már könyveket követelt magának, melyeket először Matilde olvasott fel neki, de hamarosan már önállóan olvasott. Megkapta az Enciclopedia Brittanica-t, majd mindenféle tárgyú (történelmi, irodalmi, műszaki, filozófiai stb.) könyvek garmadáját tette magáévá, mindezt összesen 15 nap alatt. A 16. napon végül hajlandónak mutatkozott „beszélni”. Mivel azonban testében nem voltak szervek, ezért továbbra is telepatikus úton kommunikáltak, vagyis Matilde most már angol nyelven tudta fogni az „adást”. A teljes anyag szóról szóra megmaradt az emlékezetében, így a szöveget minden nap lediktálta egy gépírónak, aki azt átadta a katonai főnököknek. Matilde többször is próbálkozott azzal, hogy rábírja a magát Airl-nak nevező földön kívüli ufonautát, hogy a főnökei által neki átadott kérdésekre váalszoljon, de az erre nem volt hajlandó: saját mondanivalóját adta át telepatikusan Matildenak.

roswell crash

Az Idegen, aki Airl-nek nevezte magát, egy galaktikai méretű hatalmas birodalomhoz tartozott, melyet Domainnek nevezett. Ő maga katonatiszt, pilóta és mérnök Először ie.5965-ben lépett kapcsolatba a Földdel.. Az utolsó földi nyelv, amit megtanult, a hindu volt. Azzal a feladattal küldték a Földre, hogy megtaláljon egy Domain bázist, melyet a Himalájában építettek fel, de amikor felkeresték volna, kiderült, hogy valakik megsemmisítették és a személyzet 3000 tagja eltűnt.. A Himalaya környékén élő embereket kikérdezve arra a következtetetésre jutott, hogy a Fölön még fennmaradtak a „Régi Birodalom” erői, melyeknek más bolygókon lévő központi bázisait ők korábban már likvidálták.

Bár a domainhez tartozó területek 347 nyelvét ismerte, angolul nem tudott. Elmondta, hogy a kapott könyveket leszkennelte és átküldte a domain megfelelő bázisára, ahol betáplálták saját komputereikbe, majd mindent lefordítottak és visszatáplálták belé. Az anyagot saját gondolati rendszerébe illesztve azt már magáévá tudta tenni. Airl továbbra sem volt hajlandó kérdésekre válaszolni, de olyan információt adott át Matilde-nek melyről úgy gondolta, hogy az emberiség felvilágosítását szolgálja.

Elmondta, hogy az embereket is-be-nek fogja nevezni: az „is”, azaz „van” rész az örök szellemi létezést jelenti az emberi lényben, a „be”, azaz a lenni szó pedig azt a kívánságát, hogy konkrétan „legyen[MSOFFICE2] ”. Matilde ezt nem értette, mivel katolikus lévén úgy vélte, hogy csak a szentháromság rendelkezik ilyen örökéletű szellemiséggel, ezért Airl Matilde tudatát kiemelte a testéből és a következő pillanatban már felülről látta magát, amint Airllel beszélget. Ekkor megértette, miről is van szó: ő egy örökéletű szellemi lény, ugyanolyan, mint Airl, (azaz a szellemi része elválasztható a testétől), ezért melegséget és rokoni érzületeket kezdett érezni iránta. Airl elmagyarázta, hogy a test, amit használ, levethető, odahaza nincs testre szüksége. A szintetikus test voltaképpen egy informatikai burok, amely a kommunikációt teszi lehetővé. Ez a burok szervesen kapcsolódik az űrhajó testéhez, amely ugyanilyen elven működik, mintha második testrétege lenne. Az űrhajó voltaképpen az Is-Be kiterjesztése. A domain a fizikai univerzumnak kb. a negyedét teszi ki és célja a domain védelme, terjeszkedése és erőforrásainak menedzselése. Ők ugyanazt teszik nagyban, mint amit a pápa vagy az európai királyok, amikor a bennszülöttek által lakott területeket hódítanak meg.

Az alábbiakban csak azokat a részeket emelem ki, melyeket jómagam érdekesnek illetve igaznak gondolok, mert egybeesik általam más forrásokból megismert információkkal. A lábjegyzetek saját kommentárjaim.

roswell

A Domain számára Űrbázisként azok a helyek felelnek meg, ahol alacsony a gravitáció. Ezek elsősorban: a Föld holdjának másik fele, az aszteroid övezet valamint a Mars és a Vénusz. A bázisok dóm szerű épületekből állnak, melyek mészkőből épülnek vagy föld alatt találhatók. Felettük elektromágneses mezőket hoznak létre, amelyek a leplezést szolgálják. Ha a Domain birtokba vesz egy területet, azt saját birtokának tekinti és védelmezi. A Föld a Domain számára csak azért fontos, mert útba esik a galaxis középpontja felé, azon az útvonalon van, ahol a Domain terjeszkedni kíván.

A tér és idő: a tér az a távolság, mely egy szemlélő Is-be és a tárgy között van. Az idő ugyan az események egymásutániságát feltételezi, de az események nem lineárisan követik egymást egy multidimenzionális világban, hanem egyidejűleg, egymásra hatva, egymással összefüggésben, ciklikusan vagy hullámvonalban. Airl és a földi emberek között az a különbség, hogy ő akarata szerint ki tud lépni a maga báb testéből. Ilyenkor ő egy olyan is-be, akinek a létezése nincs időhöz vagy térhez kötve. Egy szempillantás alatt bárhol ott teremhet, ahol akar.

Mivel energia korlátlan mennyiségben teremthető, de nem pusztítható el, így az Is-be-k vagy egy-egy csoportjuk annyi univerzumot teremthet, amennyit csak akar, az egész folytonosan tágul, de sohasem pusztulhat el, a részek csak összeolvadnak, szétválnak. Fizikai méreteik a végtelenségig növekedhetnek. Az örökéletű IS-be-k, azaz teremtő spirituális lények különféle okokból kerülhetnek fizikai testbe. Az, hogy a Földön élő Is-Be-k hogyan kerültek a Földre, nehéz lenne megmondani, mert a Földön élő Is-Be-k memóriáját kitörölték. Van, hogy azért öltenek fizikai testek, mert más Is-be-k fogságába kerülnek és azok saját szükségleteiknek megfelelően rabszolgákat csinálnak belőlük, akik helyettük végeznek fizikai munkát fizikai bolygókon. Ő maga 625 millió év óta szolgál a domain expedíciós hadtestében, és a Földön is sokszor megfordult.

A földi tudósok tévednek, amikor a felezési időből állapítják meg az anyag korát, mivel az anyagnak nincs kora. Az anyag elpusztíthatatlan, legfeljebb a formáját változtatja. A domain (földi idő szint?) 80 trillió (?) éves. Matilde lábjegyzetben megjegyzi, hogy a trillió szót azért használja, mert olyan nagy mennyiségekről van szó, melyeket ő fel sem tud fogni, azt akarja érzékeltetni, hogy a végtelenséghez közeli.

A Domain nem olyan régóta, mindössze 10ezer éve hatolt be a Tejút galaxisba Azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom már évmilliók óta terjeszkedik a galaxisban és mindenfelé erős és rejtett állásokat épített ki. Nagy csaták voltak a naprendszerben a Domain és a Régi Birodalom erői között, ami kr.u.1235-ben ért véget, amikoris a Domain megsemmisítette a Régi Birodalom utolsó űrhajóját is és akkor foglalták el a Régi Birodalomnak nevezett „társaság” által birtokolt bázisokat. Amikor körülnéztek a Földön, azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom minden Földre került embert megfosztott memóriájától. 1914 tavaszán azonban felfedezték, hogy egyik felderítőjük, akit a Földre küldtek körülnézni, Ferenc Ferdinánd testét foglalta el, úgy hogy annak eredeti gazdáját kizavarta a testből. A merénylet azt eredményezte, hogy a tiszt szintén akárcsak a többi ember, elveszítette indentitásának a tudatát. Amikor a domain utánanézett, hogy hogyan történhetett ez, akkor fedezték fel, hogy a galaktika ama része, ahol a Föld is található, egy elektronikus hálóval van bevonva , amely minden itt élő Is-Be-t agymosásnak vet alá. Itt arról van szó, hogy valamennyi spirituális lény valamennyi életének, sok millió éves múltjának teljes memóriatárát megsemmisíti ez az elektrosokk-ként ható elektromágneses sugarakat kibocsátó rendszer. Minden egyes Is-Be hipnotikus állapotában parancsot kap arra, hogy halála után térjen vissza a bázisra . A Domain kiderítette, hogy a Régi Birodalom a Földet amolyan börtön bolygónak használja, ahová korlátlan számú alkalommal mindig újra és újra úgy küldi vissza az Is-Be-ket, hogy azok egész múltja minden alkalommal kitörlődik. Minden alkalommal, amikor visszatérnek (haláluk után) a birodalmi bázisra, be kell számolniuk az életükről . Olyan ez, mintha egy-egy küldetést teljesítenének és arról kellene jelentést adniuk. Kétféle embertípust szeretnek visszaküldeni a Földre: a bűnöző típust, akikkel saját világukban sem tudnak engedelmességre, munkára bírni valamint az ellenállást kifejtő szabadgondolkodókat és „forradalmárokat”, továbbá minden olyan Is- be-t, aki a Birodalom ellen katonai akciókban vett részt. A visszaküldöttek között vannak az un. érinthetetlenek : művészek, énekesek, írók, mindenféle előadói műfajban jeleskedő emberek. Továbbá értelmiségiek, feltalálók, mindenféle géniuszok, továbbá tehetséges vállalkozók és más olyanok, akiket saját rabszolgatartó társadalmaikban nem tudnak használni. Aki bármilyen indíttatásból nem hajlandó alávetni magát a gazdasági, politikai és vallási uralomnak, azt memóriájától megfosztva a Földre küldik. Ferenc Ferdinándról is felfedezték, hogy egy magasrendű Is-Be lakik benne, ezért a Marson lévő föld alatti bázisukra vitték és ott egy ketrecben tartották fogságban. A „tisztnek” 27 év múlva sikerült megszöknie és visszatérnie a Domain bázisára. Útmutatása alapján a domain hadi-űrhajót küldött a bázis megsemmisítésére, ami meg is történt. A bázis a Sidonia (ahol a Marson az Arc látható) közelében volt. Az elektromos besugárzás helyét azonban nem sikerült lokalizálniuk, így az emberiség hipnotizálása akkor (1947-ben) is zavartalanul folyt.

A Föld börtönplanétaként való felhasználása magyarázza a földi népesség szokatlan tarkaságát, ami az emberfajták, a kultúrák, a nyelvek, az erkölcsi szabályok, a vallási és politikai hatások nagy változatosságában jut kifejezésre. Ez más planétákon szokatlan: azokon a lakosság -ha van-, homogén. Amíg nem sikerül detektálni és megsemmisíteni ezeket a fegyvereket, melyek hipnotikus csapdába ejtenek minden földi lakost, addig a Föld mint eddig is, börtön planéta marad.

Az emberiség fejlődésének felgyorsulása a XII.századtól figyelhető meg, mióta a Domain megsemmisítette a Birodalom flottáját a naprendszerben. Ez kissé csökkentette a hipnotikus hatás erejét. Ez abban nyilvánult meg, hogy azok az emberek, akik ezután születtek le a Földre, régi képességeikből ezt-azt képesek voltak feleleveníteni, ami nagymértékben fellendítette a földi tudományt és technológiát. Az hogy a bűnözőtől a géniuszokig mindenféle fajta embert ide telepítenek, biztosítja, hogy az emberiség ne legyen képes felemelkedni és öntudatra ébredni. Mindenhonnan hordják ide az olyan embereket, akikkel odahaza nem bírnak vagy meg akarnak szabadulni a Birodalom által uralt csillagrendszerekből, mint amilyen a Pleiadok, az Orion, a Draconis, a Sírius, az Aldebaron és sok más. Természetesen mindnek megvan a maga társadalmi berendezkedése és mind más és más. Ezek az emberek nem azonosak azokkal, akik az atlantiszi és lemúriai civilizációkban itt éltek és akiket elpusztítottak az akkor kataklizmák.

A Domain ugyan kisebb, de jobban szervezett és erősebb, mint a Birodalom. A német (fasiszta) rendszer a Birodalomhoz hasonló, de annál kevésbé brutális és sokkal gyengébb. A domain úgy gondolja, jogos lenne a beavatkozás, de nem akarnak károkat okozni, pld. rádioaktív szennyeződést. Úgy látják, az USA technikai és építészeti szempontból a Birodalomhoz hasonló úton jár.

A Földre telepített is-be-k memóriáját először törlik, majd beültetik őket egy biológiai testbe. A biológiai testeket úgy alakították, hogy az Is-be t még véletlenül se emlékeztesse a Birodalomra. A ruházkodás, a külsőségek –ezek mind hipnotikus hatásra születnek olyanná, amilyenekké váltak, és ugyanezt a célt szolgálják: hogy elnyomják az esetleges emlékeket. A papságot arra használták fel, hogy a népet meggyőzzék arról, hogy a közönséges halandóknak nincs spirituális identitásuk, hogy isten és ő közöttük a papok állnak, az embereknek nincs saját erejük, külső vezérlés nélkül nem boldogulnak. Végülis több próféta arra specializálta magát, hogy az egyistenhitet terjessze. Mózes volt egyikük. Elhitették vele, hogy Isten szól hozzá, holott a Birodalom emberei adtak neki hipnotikus parancsokat. A zsidó nép elhitte, hogy Jahveh, amely név névtelent jelent, az Isten és hogy a tízparancsolat közvetlenül tőle származik. Ugyanez az entitás, mely Jahvehnek nevezte magát sugallta a Tóra szövegét is.

roswell marcel

Végül a védák váltak egy sor keleti filozófia alapjává. A Védákat ie. 8200 évvel, amikor a Domain ezt a tanítást a nép körében terjeszteni kezdte, aztán szájhagyomány útján terjedt és abból nőtt ki a buddhizmus, a taoizmus, és más keleti filozófiák. Ezek a filozófiák szemben állnak Jahveh tanításainak brutalitásával és a kedvességet, a szelídséget és az együttérzést állítják szembe vele. A Domain időnként megpróbált más tanítást is terjeszteni a föld különböző helyein, de minden esetben eltorzították azt. 8200 évvel ezelőtt az expedíció 3000 tagja a Birodalom fogságába került. A domain tagjainak igen nagy kockázatot jelentene a Földön megjelenni, mert az emberek pszichotikusak, viselkedésük kiszámíthatatlan.

Ráadásul a maga a Föld is egy instabil planéta, amely alkalmatlan hosszú életűnek szánt civilizációk számára. A Domain nem érdekelt földi befektetésekben, legfeljebb időnként felderítési célból látogatnak ide.

A földi embereket sokféle módon ejtik csapdába. Az egyik a háborúzás. A másik a szépség iránti vonzalom. A Birodalom a szépségek iránti lelkesedéssel keltett energiákat megcsapolja. Egy másik csapda az, hogy az Es-be harcol a csapda ellen (mármint hogy harcol az ellen, ami nem tetszik neki. Minél jobban harcol ellene, annál jobban beleesik a csapdába.

A hódításnak két formája van: az atom és elektromos fegyverekkel vívott háborúk valamint a tudatkontroll különböző formái: az elektrosokk, a drogok, a hipnózis, a memóriakitörlés, a hamis memória és hamis információk implantálásása

3. a természeti erőforrások elrablása az inváziós et-k által,

4. a helyi népesség politikai, gazdasági és társadalmi rabszolgasága.

Ebben minden egyes ember részt vett. Ebben az univerzumban nincsenek szentek: mindenki vagy megszállóként vagy áldozatként részese volt a háborúknak.

A tudatkontrollvégrehajtásában és működtetésében a kormányok tudomása nélkül működő titkosrendőrségek is kiveszik a részüket. A titkosrendőrség olyan tudat manipulációs módszereket alkalmaz, melyekkel leplezik saját jelenlétüket és tevékenységüket: a kormányok, az emberek és a Domain elől egyaránt. A cél a spirituális egyének kiirtása, elpusztítása. Az, ahogyan az a német koncentrációs táborokban történt, ízelítőt ad abból, miről van szó: galaktikai méretekben folyó holocaustról. A Föld mindennek a csúcsa, mert hogyan lehet annál nagyobb szörnyűséget elképzelni, mint azt, hogy az embereket megfosztják saját szellemi identitásuktól, múltjuktól, létük minden korábbi tudásától, értelmétől és emlékétől. A Domain elveszett hadtestének 3000 tagjával is ugyanez történt: lassanként sok inkranáció során bejárták a Földet, de nem emlékeznek arra, kik ők.

Az emberiség történelme meglehetősen bizarr. Milliónyi fontos információ teljesen hiányzik. A régi időkből való relikviák teljesen félrevezetőek. Airl adott néhány új szempontot az emberiség történetének megismeréséhez. Airl történelmi ismeretei azokból a látogatásokból erednek, melyeket a felderítési célból tettek a földre.

A Régi Birodalom ie.208000-ban terjesztette ki az uralmát a földre. A Birodalom központi bázisa az Urra Majoron van. A galaktika egy részét egy nukleáris háború elszennyezte, majd amikor az megtisztult, egy másik hódító faj egy másik galaxisból uralma alá vonta őket és az ő társadalmi berendezkedésük terjedt el a Birodalomban, ami egészen addig fennállt, amíg a domain be nem avatkozott és meg nem semmisítette a központi bázisokat. A Domain nem rendelkezik túl sok ismerettel Atlantiszról és Lemúriáról.Miután szárazföldjeit vulkanikus hamu fedte be és ezután el is süllyedtek, így nem sok minden maradt meg ezekből a civilizációkból. Volt néhány globális nagy katasztrófa, melyet szintén Is-Be-k okoztak és igen sok kisebb-nagyobb.

Airl a következő bázisokat említi, ahová a földi Is-be-k kerülnek haláluk után, hogy agymosásban részesülejenek: Rwenzori hegység Afrikában, Mars földalatti bázis, Pirenneusok, Mongolia sztyeppjei. De nemcsak a haláluk után lesznek „kezelve”, hanem földi életük során is. Erre a célra nehezen felderíthető hálózatot építettek ki.

A piramis civilizációkat az Is-be-k börtönplanéta részeként hozták létre. A piramisok részeit képezik a tudatkontrollnak. A piramisokat övező miszticizmus nem más, mint az igazság leplezésére szolgáló eszköz. A bonyolult rituálék, a matematikai összefüggések, a csillagokhoz való illeszkedés, titkos rítusok, a hatalmas építmények, a művészien kivitelezett hieroglifák, az emberi-állati istenségek- mindez az emberek számára megoldhatatlan rejtélyeket jelent, ami elvonja a figyelmüket attól a ténytől, hogy saját otthonuktól távol tartják őket fogsgában egy börtön planétán. Mert az igazság az, hogy nincs olyan ember, aki nem máshonnan származna. A Földön nem „fejlődött ki” egyetlen ember sem.

Az ókori Egyiptomban a papság közvetlenül hozzátartozott a börtönőrséghez. Ma is szolgálják ugyanezeket az urakat, de már ők maguk is foglyok. A papság segít abban, hogy az emberek soha ne ébredjenek tudatára a valóságnak, hogy máshonnan lettek idehurcolva, megfosztva memóriájuktól és mindattól, amit birtokoltak.

Masszív tárgyak, mint ezek a piramisok, nem lehetnek spirituális jelképek.Az, hogy a halottal a kincseit és tárgyait is eltemették, azt fejezi ki, hogy a halott nem egy spirituális lény. Odahaza, aki elment, bármikor visszajöhetett és a tárgyait újra birtokba vehette.

A nagy építmények mind értelmetlenek voltak és csak arra szolgáltak, hogy egy titkokzatosság lengje körül őket. A Domain és a Birodalom háborúja ebben a naprendszerben majdnem 7500 évig tartott.

Miután a Domain leszámolt az egyiptomi Birodalmi vezetőkkel, ie.3450-től a fáraók már emberek voltak. Ezután 350 év káosz következett. A harcok nyomait gondosan eltakarították, hogy ne derüljön ki a igazság. Mindaz, ami a egyiptomi kultúrát jellemzete, kész csomagokban érkezett a Földre. A tudósok nem feltételezik, hogy a régi papok sugárfegyverekkel rendelkeztek. Azt gondolják, hogy az csak egy vallásos korszak volt. Ie.3172-től több bányát nyitottak Dél-amerikában, mivel a Birodalomnak szüksége volt a fémekre a háborúhoz. A Birodalom mindenfelé a galaxisban bányászatot folytatott.

A Domain expedíció évezredeken keresztül keresgélte az elveszett 3000 emberüket. Összesen 900 tiszt vett részt ebben a keresésben, minden tiszthez 300 katona tartozott. Szárazon, vízen és a levegőben is dolgoztak. Műszerük egy fához hasonló szkennelő eszköz volt, amelyhez áramforrás is tartozott, ami egy kosár vagy víztartó edényhez hasonlított. A sok nép faragványaiban ábrázolt szárnyas madárarcú teremtmények és szárnyas repülők őket ábrázolták. A mitoszokban szereplő Élet fája pedig az ő kereső műszerük.Ők voltak továbbá az ezüstruhában ábrázolt figurák, akiket Oannesnek neveztek a helyi emberek, ők a búvárok voltak. Az emberek sellőknek gondolták őket. Több emberüket ugyanis bálna és delfintestben találták meg. A sumérok annunakiknak nevezték őket, a biblia pedig nephilimeknek. Az emberek teljesen félreértették az ő küldetésüket. Nem is lehetett ez másként, hiszen a küldetésük titkos volt. Ha meg is találják az embereiket, nem vihetik el őket a hajóikon, mert azon nincs oxigén.

Az evolúcióról

Airl több milliárd évvel ezelőtt tagja volt nagy galaktikai biológiai laboratóriumnak, amelynek az volt a feladata, hogy a lakatlan bolygók számára éleformákat hozzanak létre. Ebben az időben még milliószámra léteztek lakatlan bolygók. Az élőlények katalógusait hozták létre a bolygók és csillagok tulajdonságaihoz illesztve. A genetikai állomány egy része egyforma, közös volt minden életformára. A társaság megállapodásokat kötött a bolygók kormányával, hogy milyen élőlényeket kívánnak letelepíteni. Hatalmas komputerekben tartották nyilván az adatokat és élénk galaktikai kommunikáció és kereskedelem folyt. Mindenféle szakma képviselői együttműködtek a prototípusok kialakításában. A prototípusokat mesterségesen létrehozott klímában és környezetben tesztelték. Utána tesztelték, hogy mennyire kompatibilis az újonnan létrehozott életforma a bolygóval és az ott lévő többi életformával. Olyan is előfordult, hogy a bolygó klímáján kellett igazítani, de egyszerűbb volt az életformákat hozzáigazítani az adott környezethez. Egy barátja elmondta Airlnak, hogy kb. 70 millió évvel ezelőtt, amikor egy galaktikai háború szinte minden életet kipusztított a mi naprendszerünkben, akkor a benépesítést ők végezték. Az egy hatalmas munka volt, mert a bolygót is ki kellett igazítani, hogy alkalmas legyen a benépesítésre. Minden életformát az övükéhez hasonló biológiai laboratóriumokban tervezték. Nem az evolúció, hanem az Is-Be-k teremtő elméje hozta létre a tengernyi változatos formát. Például a Földön úgy 100milliónyi faj él és ehhez hozzá kell számolni a kihaltakat is, amelyek száma ennek többszörösét teszi ki. A természetes kiválasztódás nem más, mint egy science fiction. Ha egy Is-Be nem manipulálja a genetikai állományt, akkor egyik fajból soha sem lesz egy másik faj. És mitől lenne az élőlényeknek és formáiknak ez határtalan változatossága?

Miután a pótlás óriási feladatot rótt az ezzel foglalatoskodóknak, feltalálták a szaporodást és azt, hogyan lehet azt önfenntartóvá tenni. Az un. tápláléklánc is egy biotechnológiai találmány volt. Először a rovarok és a virágok között teremtettek ilyen kapcsolatot, mivel a rovarok és virágok teremtése egy társaság kezében volt. Csakhogy a baktériumok és a paraziták teremtése is az ő kezükben volt, de azokra nem volt kereslet. Ők találták ki, hogy az állatok egyék meg egymást, hogy táplálékhoz jussanak. Addig erre nem volt szükség, az állatok is a napfény-energiából, ásványokkal és növényekkel táplálkoztak. De fokozatosan egymást kezdték enni és akkor kellett feltalálni a szexuális úton való szaporodást. Ennek a részleteit is kidolgozták: a sejtosztódást és a fajfenntartást. Ez az egész iparágat lezüllesztette és szétzilálta, jelenleg már nem is működik, így ha valahol kihal egy-egy faj, már nem olyan könnyű pótolni. A technológia még nagyon távoli helyeken megvan komputerekben, de senki sem foglalkozik ezzel. A szexuális úton való szaporodás módszerét úgy nevezték, hogy ciklikus stimuláció-reakció generátor. Ugyanezt a módszert alkalmazták a homo sapiens faj létrehozásához . A testbe beépítettek egy kémiai-elektromos triggert, ami odavonzza az Is-Be-t, hogy elfoglalja a testet. A szépség fájdalmának vagy esztétikai fájdalomnak nevezte Airl azt a hullámot, amit arra készteti az Is-Be-t, hogy hús-vér testbe költözzen. A szépség és fájdalom kombinációjának az érzése veszi rá az Is-be-t, hogy testben lekösse magát. Ez más, mint amit az alacsonyabb rendű életformáknál (pld. Emlősállatoknál alkalmaznak: ott a szagmirigyek által kibocsátott vegyületek vagy a hormonok teszik meg ugyanezt. Ezen kívül a táplálék szűke is arra készteti az állatokat, hogy szaporodjanak. Ez a testi csapdába ejtés a galaktika legeredményesebb eszköze arra, hogy munkaerőhöz jussanak az uralkodók.

A domain és a Birodalom közös vonása, hogy hierarchikus felépítésű. A felső osztály szabad Is-be-kből áll, akik mehetnek, ahová kívánnak, mert nem muszáj testben lenniük. Aztán vannak, akiknek hol testben kell lenniük, hol nem, végül azok, akik mesterséges, csinált testet viselnek. Vannak aztán tisztán robotok, melyeket háborúban lehet használni és távolról is ráirányíthatóak. Az űrhajózásra nem alkalmasak a hús-vér testek, mert nagyon sebezhetőek és mindenféle szükségleteik vannak és gyorsan tönkre is megy a fizikai test. A báb testet viszont akárhányszor lehet cserélgetni. A fizikai testnek hibája azonban, hogy vissza lehet élni vele és többféle hátránnyal jár: egyrészt az Is- Be-t csapdába lehet ejteni a testében, ahonnan nem képes szabadulni. Másrészt ré lehet bírni, hogy csak a testével foglalkozzon és ezáltal elveszítse spirituális erejét. A test segítségével rabszolgasorba lehet taszítani más Is-Be-ket. A rangot ki lehet fejezni a megfelelő testtel illetve a testhez kötődő különbségekkel. El lehet képzelni, mennyi formát hoztak létre a biotechnológiai társaságok galaktika-szerte.

A jelenlegi (1947) szédületes technológiai fejlődés nem volna lehetséges másként, ha a Domain nem korlátozza a Birodalom tevékenységét. Kibontakozás azonban csak úgy volna lehetséges, ha az emberiség meg tudná szüntetni az amnéziáját. Erre azonban nincs kilátás, mert az emberiség bűnözői elemei, akiket szintén erre a bolygóra internáltak, a katonai hatalom, a pénzügyi hatalom és a fizikusok, akik pusztító fegyvereket, vegyületeket, betegségeket és társadalmi káoszt teremtettek, most akár a Földet is megsemmisíthetik, ha nagyobb méretekben állítják elő az atombombát, amely a Föld akár egész oxigénkészletét egyetlen robbantással megsemmisítheti. És kiirthatnak minden életet. A tudomány nem ismeri a teremtés forrását, csupán a teremtés termékeit. A teremtés esszenciája nem lelhető fel semmilyen mikroszkóppal, teleszkóppal vagy mérésekkel. Az univerzum soha sem lesz megérthető, ha az Is-Be lényegét sem értik. A tudomány számára minden tiltott, ami nem mérhető, így az elme vagy a szellem tanulmányozása. A tudomány nem más, mint az anyag vallása. Az anyagot imádja. A tudomány számára a teremtés a minden, a teremtő a semmi. A vallás számára a teremtő a minden, a teremtés a semmi. A teremtés tanulmányozása a teremtő Is-be nélkül hiábavaló. A civilizációk igazi géniuszai azok, akik képesek felszabadítani az emberek memóriáját és segíteni abban, hogy megvalósíthassák a bennük lévő potenciált. Erre semmilyen erkölcsi kódexek, misztériumok, a hit, a drogok vagy a fegyverek vagy más dogmák nem alkalmasak. Azt, hogy miként kellene az emberiség memóriáját visszaállítani, sem a Birodalom, sem a Domain nem tudja. Minden ilyen kísérlet rendkívül kockázatos. A legutóbbi ilyen kísérlet volt Nicola Tesla. Ő személyesen abban tud segíteni, hogy hátrahagyja z űrhajót és a ruháját, amelyekből sok mindent kiokoskodhatnak. De korántsem mindent. Ezek az űrhajók csak művi testtel rendelkező Is-Be-k által működtethetők. Az űrhajó anyaga mikroszinten úgy van programozva, hogy sok ezernyi funkciót tud betölteni. Elő tudják állítani a fény teljes spektrumát, alkalmas az automatikus navigációra és szabad energia előállítására vagy inkább lehívására is alkalmas.

Az Is-Be spirituális lény nem térben és időben helyezkedik el, hanem ő teremti a teret és időt és a formákat, a formák változásait. Minden Is-Be által teremtett forma életnek nevezhető. Az Is-Be úgy határozhat, hogy időben és térben helyezi el magát. Idő, energia, objektumok és a tér, ahogyan azt a fizikai univerzumokban értik, létezhet vagy nem . A Domain olyan galaxisban is jelen van, ahol ezek nem léteznek. Energia azonban mindig teremthető, de nem pusztítható el. Az Is-Be-k számára mindig rendelkezésre áll a teremtéshez szükséges energia.

A Birodalom tudatkontroll aknamunkája azon is megfigyelhető, hogy az emberek cselekedete gyakran teljesen váratlan és megmagyarázhatatlanul irracionális. A Börtönőrök minden elnyomó és totalitárius hatalomgyakorlást támogatnak.

Azok az Is-Be-k, akik az elpusztult civilizációkban éltek, mint India, Kína, Mezopotámia, Görögország, Róma, Manapság Amerikában, Franciaországban Oroszországban stb. inkarnálódnak. Vannak olyan emberek, akik csak néhány száz éve kötődnek a földhöz.

Mert máshonnan lettek idehozva. Mások viszont ősidők óta itt vannak.

*************************

A történet végét egy külön boríték tartalmazta. Matilde leírta, hogy egyik napon újra forszírozni próbálták a parancsnokai, hogy Airl válszoljon az őket érdeklő kérdésekre, de ő újra megtagadta a kérést, ekkor átadták Matildenak az egész anyagot, hogy legalább azt érje el Airl-nél, hogy átnézi az anyagot és igazolja, hogy az, amit /p Matilde szavakba öntött, megfelel Airl mondanivalójának. Airl ezt is megtagadta, mondván, hogy egész biztosan megfelel. Airl már távozni készült az övéihez (nyilván műteste hátrahagyásával), egy katonal kommandó váratlanul lerohanta, és elektromos sokkolással lebénították. Ezután többé nem mozdult és nem kommunikált, pedig Matilde ezzel még jó pár napig próbálkozott.. Matildot elbocsátották a seregből, egy távoli vidékre telepítették le és örök titoktartásra eskették. Valahogyan azonban ott felejtették nála az egész paksamétát, amelyet Airlnek kellett volna hitelesítenie. Később Airl újra kapcsolatba lépett Matilde-dal, mivel utolsó pillanatban sikerült elhagynia műtestét, így spirituális lénye nem esett szét az áramütéstől. Matilde 60 évig őrizte a papírokat és csak halála előtt adta át azokat Spencernek, hogy hozza nyilvánosságra, mert neki már úgyis mindegy és azt tartja helyesnek, ha nyilvánosságra kerülnek ezek a dolgok. Az utólagos kommunikáció során Airl tudtára adta Matildnak, hogy azért sikerült kommunikálniuk illetve azért választotta Matildot, mint egyetlen emberi lényt, akivel hajlandó kaommunikálni, mert Matilde-ról kiderült, hogy a 3000 elveszett domain-beli Is-Be egyike.

– a domain angol szó, jelentése: valaki uralma alatt álló terület, birodalom

– A komkrét levés az egyédiséget jelenti. Ez nem feltételenül azt jelenti, hogy anyagi testben akarna az is-be létezni, hanem azt jelenti, hogy mindenféle formákat öltve , saját magából kisebb, változatos életformákaat teremtve tapsztalatokat szerez., mindenfélét kipróbál.

– Airl nem részletezte, mit ért fizikai univerzumon, de valószínűleg azt a nagyobb rendszert, amely sok galaxisból áll össze. A fizikain valószínűleg az ember számára látható dimenzióban lévő galaxisokra gondolhatott.

– voltaképpen arról van szó, hogy az egységes mezőből annyi enrgiát hívhatnak le , amennyir szükség van. Az energia ugyan nem pusztítható el, de széteshet és visszalakul tagolatlan struktúráltalan mezővé. Airl erről a lehetőségről nem beszél.

– például nyersanyakitermelést, azaz bányászatot..

– nem lehet tudni, kikről van szó. TAlán az annunakikról.

– Több ilyen frekvenciahálózat létezik és mostanában egiket a másik után aktiválják. Nem tudni, hoy Airl csak egyről tudott-e valójában, vagy nem akarta részletekbe bocsátkozni.

– ezek a rendszerek valóbanléteznek és a Föld csillagkapuban vannak a központjaik. .

– Ezek szerint , ha ez igaz, akkor a karma urai meg a másvilági bíróság stb. amiről azok az emberek beszélnek, akiket hipnózisban visszavisznek a két inkarnáció között un. bardo állapotba, , a “tanítók”, felügyelők, szellemi vezetők nem mások, mint aa Földet ellenőrző Régi Birodalom bázisainak főnökei., Legalábbis az emberek nagyobb részére ez vonatkozik.

– Ilyen beszámolókról és és a földi élet során tanúsított viselkedés kiértékeléséről igen sok szellem és hipnózisban emberek is beszámolták. (. Whitton-Fisher: Létköz c. könyve

– a magam részéről nem értettem, miért nevezte ezt a kategóriát érinthetetlenek (untouchabeble).u. Lehetsgées, hogy ezek az Is-be-k az uralkodók körében is megbeszülsének örvendtek.

– Sok ilyen hely van, sőt több hálózatról beszélhetünk..

– Sokszor gondolkodtam rajta, hoyan lehetséges, hogy egyes korokban egyes helyyeket olyan kifinomult technológiákkal készítettek dolgokat, mintha ma készültek volna. Például a bonyolult és rendkívül finom szöésű textíliák, hatalmas és bonyolult épületek, hajózási és csillagászati műszerek stb. Itt a magyarázat: eges emberek előző életeikben felhalmozott tudásukból ez-az visszajön és ez misszire az átalg fölé emeli a teljesítményüket.

– Airl Domain-je úgy látszik, nem úgy gondolja, hogy létezik egy központi (csúcs) teremtő, amely minden létező dolog végső forrása. Csakhogy akkor felmerül a kérdés, hogy az Is-Be.k ki teremtette. A legnagyobb kozmikus rendszerek magját ki ültette el: Másfelől viszont az nagyon valószínű, hogy valamennyi vallást a

Föld felett ellenőrzést gyakoroló Is-Be-k hozták létre.

– Ez valóban így van: aminek figyelmet szentelünk, akkor is, ha ezt negatív érzlmek kísérik, mint a düh, az indulat, a gyűlölet. Ezek a kiadott energiák a saját energiaszintet és az energia frekvenciáját csökkentik.

– Az elektrosokk lényegében az emberek elektromos enrgiamezőinek az összezavarása a sugárzási rendszerek által.

– Nem tudni, miért csak ezeket sorolta fel, hiszen ennél sokkal több olyan föld alatti bázis van, ahol mindenféle földön kívüli csapatok és csoportok dekkolnak. De lehet, hogy a holtak lelkeit mnd csak ezekbe viszik? Nem mintha ez sokat számítana…

– A Földön élő emberek tehát nem állatokból fejlődtek ki, hanem más Is-Be-k teremtették a földi Is-be-ket. A hasonó fizikai felépítés nagyon különböző genetikai állományt takar. Az Is-be-k genetikai állományát illetően a fizikai test milyenségének alig van jelentősége..

– Valószínűleg nem a mi naprendszerünkre gondol, hanem talán a galaktikai naprendszerre, bár persze ez nem biztos.

– Más források szerint az annunakik hozták létre a homo sapiens fajt a Földön található majom és a korábban már létrehozott és elterjedt emberi gének megfelelő kikeverésével. Az új fajt bányászakodához használták rabszolgaként.

– Az embrió a szellem integrációja nélkül csak egy élő hús. A szellem a fogantáatás utáni 22-55 nap között száll be. A megfelelő test kiszemelése, kiválálasztása jóelőre megtörténik. A trigger emlegetésével valószínűleg arra a jelre gondol, ami jelzi, hogy a test már alkalmas a szellem befogadására.

– Más földönkívüliek is beszéltek arról, hogy gyors technológiával elő tudnak állítani olyan testeket, amelyekbe beépítenek olyan intelligenciát, amely bizonyos viszonylag egyszerűbb munka elvégzésére alkalmassá teszi a robbotot.. Emberekről is képesek pontos másolatokat készíteni. Állítólag a Földön is sok iylen földön kívüliek által “előállított” klón van.,

– Az univerzumok fizikai részei benne vannak egy hatalmas tudatmezőben, amelyben mindezek nem léteznek.

forrás: Titkos tudás tárháza

Kommentek (65)

65 Comments

 1. Valaki

  2011. április 2. szombat at 23:23

  Húúú, ez nagyon beteg!

 2. vaszaby

  2011. április 20. szerda at 20:08

  Végigolvastam az egészet. Elég bonyolultnak tűnik ez az egész de amin még magam is csodálkzok, hogy teljesen megértettem a cikk minden részletét. Ezért van az, hogy szerintem ez az egész történet kerek és ami a lényeg, hogy igaz.

 3. Pálos

  2011. május 4. szerda at 14:45

  Sok mindennel párhuzamba hozható az itt leközölt cikk,elgondolkodtató.

 4. Más valaki

  2011. május 4. szerda at 19:17

  Kacc-Kacc-Kacc remélem ezt senki nem vette komolyan. Ez iszonyat gáz volt, csak kb minden 2. sorban volt olyan szöveg ami nyilvánvalóan kamuXD

 5. Laviinia

  2011. május 11. szerda at 16:32

  ha ez tényleg így van, akkor nekünk már régen rossz… ha viszont fake, akkor egy SG Universe évadot fel lehetne a sztorira építeni 😀

 6. csak egy halandó

  2011. május 20. péntek at 04:37

  nagyon ütős sci-fi-t lehetne készíteni ebből a vízióból 😀

 7. martin

  2011. május 21. szombat at 17:16

  Sztem is ezzel mindent meglehetne magyarázni. Énis elolvastam az egészet és most azon gondolkodom hogy elhiggyem-e. 🙂 Ami azt illeti én pogány vagyok nem hiszek istenben. Kb 1 éve láttam a discovery-n egy filmet amiben ugyan ezt az elképzelést előhozta. (Az ufók teremtettek minket és az ember rabszolga volt.) Az emberek génjeinek 99%-a a majomból származik és ott van az a rejtéjes 1% amit a tudósok sem tudtak, hogy mi az és hogy került oda. Ráfogták az evolúcióra. Egyébként köszi hogy feltöltötted mert én hiszek ebben. Mindent megmagyaráz és ez a szellemes dolgot is megmagyarázná.(Reinkarnáció)………. 🙂

 8. hacket

  2011. május 22. vasárnap at 07:17

  Valamikor végig olvastam mindent amihez csak hozzáfértem a roswelli eset kapcsán. Óriási a káosz ebben a dologban és most itt van ez ! A hölgynél hagytak véletlenül egy ilyen szuper titkos ügyiratot.
  Mindenesetre a történet elgondolkodtató…

 9. Barna

  2011. május 30. hétfő at 10:32

  Én is végig olvastam, és ha abból indulunk ki, hogy a neten található UFO domumentációkat, észleléseket, beszámolókat, sok (sőt rengeteg) esetben olyan személyek tették akik szavait igen komoly alapossággal el kell fogadnunk, mivel pilóták, hadseregben szolgáló katonák, tisztek adták akik életük végén megszegve a titoktartási esküjüket mégis elmondták amit tudnak. Ez akkor válik igazán érdekessé, ha összeveted őket mivel rengeteg esetben összecsengenek. Nemrégiben az FBI a honlapján közzétette a Roswell-i sztorit, melyben most már 64 év! elteltével elismerik, hogy földön kívüli űrhajó zuhant le, benne ufonautákkal, és egy túlélővel. Mindezek kapcsán a az egyező beszámolókból elmondható, hogy mivel tudjuk, hogy rajtunk kívül 2 másik olyan faj létezik, akik rendszeresen látogatnak minket (kicsi zöldek 55-60 centi magasak, és a szürkék 150 magas körüliek) el kell gondolkodnunk a történet hitelességén is. Mert egy biztos…. Már csak ha a valószínűség számítást vesszük alapul, és a lehetséges variációkat, akkor állítólag 50.000 hozzánk hasonló civilizáció létezhet a teljes világegyetemben. Tehát biztos, hogy nem vagyunk egyedül. És végül pedig le kell vonnunk a konklúziót, hogy egyetlen megoldás amit már korábban nagy tanítók (igazi mesterek, megvilágosultak) mondtak régebben, az az hogy a spiritualitás az út a szabaddá váláshoz… Ebben mindegyik tanító szavai összecsengettek (Buddha, Jézus, Milarepa, Krisna stb…) Ennek titka pedig a meditáció!

 10. Szőlő Virág

  2011. június 6. hétfő at 15:43

  Egy érdekes példa. Hogy mennyire a földtől függötök mind. A saját életetek. És ha ezt megzavarjuk valamilyen hatással rögtön be áll a halál.
  A szívünk verése percenként 72 – 80 között van. De mi vezérli a szívet. Maga a föld. A föld Schumann rezonanciája 7,83 Hz másodpercenként. Ezt megszorozva 10-el 78,3 közeli a szívverésed. Minden élőlény szívverését a Schumann rezonancia vezérli az agy által felfogott jelen keresztül. Ami vezérli a szív ütemét.
  De ha az idegrendszer 50 Hz-es impulzust kap akkor az erősebb a Schuman rezonanciánál és azt az 50 Hz-et szorozva 10 – el 500 lesz a szívverésed. Pfffüff neki szívgörcs.
  De ez bizonyított tény, hogy az űrhajósaink hajójára is ilyen kis kütyüket tesznek, hogy felerősítsék a Schumann rezonanciát az életük biztonsága érdekében. Nehogy a szívük össze-vissza kalamoljon.
  EGY MÁSIK ÉRDEKES DOLOG MINDENKINEK. Nézzétek meg a következő linken található filmet.
  http://www.youtube.com/watch?v=SDk3sfB0Iyc
  Aki pedig azt mondja mind ez baromság, az maga a BAROM. Nálam van egy UFÓ hajtómű megépítve. És én már sok érdekes dolgon mentem keresztül, amibe az a BAROM talán már bele is őrült volna.

 11. renren

  2011. augusztus 4. csütörtök at 09:28

  Ha úgymond “megvilágosodik” -tudatára ébred valódi lényének- egy ember, kikerülhet ebből a körforgásból?

 12. lintner katalin

  2011. augusztus 9. kedd at 11:31

  Hat ezek az amerikaiak tenyleg hulyek….egy ilyen komoly dokumentumot elfelejtettek, veletlenul Matildnal hagytak…..es soha azutan nem is kerestek, azt is elfelejtettek, nem kerdeztek meg Matildot sem, hogy veletlenul nem latta-e????…ha ez nem vilagitja az emberi agyakat….akkor az nagyon sajnalatos….

 13. Feri

  2011. augusztus 30. kedd at 13:29

  Most jutottam el ide, hogy elolvassam! Eléggé tetszett és realitást is látok benne, de, mint a Bibliánál is a bizonyíték csak a hit. A földönkívülieket lehetetlen tagadni, ez tény!

  Ha a Földet körülveszi egy mező, vagy mi, amiért nem emlékezhetünk véletlenül sem, Airl honnan tudta mindezt elmondani? Ha a tudatot féltették, akkor miért az ember? Nm lett volna elég az állati test?

  Mindezek ellenére elhiszem, de azért nem agyalok rajta, mert eszembe jutni nem fog semmi, ha pedig kamu lenne, akkor nem is lenne felszínre törni, továbbá szerintem az itt leírtak az információ porszemnyi töredéke, lehetne mi után kutatni.

  Ha ez egy forgatókönyv lenne, azt azért hozzátenném, hogy a földi gyerekek is játszanak valamivel, akkor Is-Be-ként én is játszanék, egy testben idejönnék és szivatnám a népet.:D

 14. Flashp

  2011. szeptember 6. kedd at 20:09

  Nem semmi történet és nem hiszem, hogy az egész kamu lenne!? Ha már egy része is igaz, akkor el lehet gondolkodni, hogy mit hozhat a jövő!? Remélem hamarosan meg lesz a nyilvános kapcsolat és egy kicsit megváltozik az emberiség gondolkodásmódja, mert nagyon rossz úton haladunk:(

 15. mimoza

  2011. szeptember 21. szerda at 21:31

  Szerintem nagyon sokkoló.igaznak vélem.sok mindenre megadja a magyarázatot,ugyanakkor sok kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban.
  ha isbe-k vagyunk akkor mégis mi h.lettünk?csak úgy a semmiből?erre soha n.tudjuk meg a választ.
  miért színesek a képek 60ével ezelőtről?
  miért hozták nyilvánoságra?mert már annyi a szkeptikus h.senkit n.érdekel?
  amúgy teljesen logikus az egész.csak jó kérdés h.kerülhetünk ki belőle vagy egyáltalán érdemes e?

 16. f. a.

  2011. november 7. hétfő at 16:47

  Itt csupán az a lényeg, hogy hisz-e benne az ember, vagy nem. Van aki ebben hisz, van aki abban, más valaki meg másban hisz. Ugyanúgy lehet fantázia és valóság is, mint a vallás.

 17. varangy

  2011. november 14. hétfő at 13:15

  Hú!

  Ahhoz képest, hogy törölték a memóriáját, elég sok tényanyagot átplántált Matildba!

 18. András

  2011. november 15. kedd at 17:18

  Hihihi, elég kezdetleges történet, ki az aki ezt elhiszi? Persze, nála felejtettek hatvan évig egy szupertitkos paksamétát és ő most “megosztja’ az emberiséggel, naná! 😀 Tévéshopban árulnak így cuccokat, pont az ilyen egybites háziasszonyoknak, akik komolyan vesznek egy ilyen firkálmányt… 😀 😀

 19. Isten,ufo

  2011. november 19. szombat at 17:17

  Ez olyan mint hiszel e istenben.
  Aki már látta tudja van,aki meg nem az meg vagy hiszi vagy sem.
  Aki látta istent az tudja van és akkor a hite megtörhetetlen lesz.
  Aki még nem látta hisz benne vagy sem.

 20. Zsocika

  2011. november 19. szombat at 20:13

  Nem zárom ki, hogy vannak rajtunk kívül mások is, de ez a történet eléggé úgy tűnik, mintha egy valami számítógépes guru írta volna, aki túl sok sci-fi-t nézett .Lehet igaz, de lehet, hogy nem.Láttam ezt a story-t másképpen más személyekkel előadva és olvasni is 1000 félét olvastam : )
  Ezt kicsit mókás volt olvasni és nem hinném, hogy valami valóságalapja van : )
  Ez olyan, mint, amikor azt mondták, hogy 2000 világvége és minden gép meghülyül majd…ugyan úgy ment minden tovább….azóta is.Erre azt mondták, hogy nem mégsem 2000, majd 2003….akkor sem volt semmi sem.2012- ben ugyan ez lesz, majd ,azt mondják, hogy “úúúú mégsem, majd 2022- ben, mert Józsi bácsi nem jól számolta ki” …….na ne fárasszá pubi…….. : )

 21. Zsocika

  2011. november 24. csütörtök at 15:01

  Szőlő Virágnak üzenem, hogy egy baromság az egész.Te honnan vetted ezt a shuman-os dolgot?Amikor futsz lehet 160 is a pulzusod, de a sportolók nyugalmi szívverése lehet 35 is.Nem értem miért 10-el szorzod be?Mi az a 10?Az 50 Hertz az 1 másodperc alatti rezgést jelenti, hogy 50 szer megy át a testeden 1 másodperc alatt.Nem értem a teoriádat, azt meg végképp nem, hogy nálad egy “ufó hajtőmű” van : ) ….Na ne röhögtess, ha lenne hidd el nem mernéd elmondani senkinek sem : ) Ismét jót röhögtem : )

 22. P

  2011. december 19. hétfő at 23:29

  Elolvastam a történetet, kíváncsi lennék, hogy Spilberg mit szólna hozzá, a föld inváziója után biztos tetszene neki a forgatókönyv. 😀 Egyébként meg vegyes érzelmű a dolog, mert odáig oké, és hihető hogy Matild a kormánynak dolgozott, nővér volt:D De az holt biztos, hogy azt az idegent ha létezett is, olyan magas rangú katonai vezetők vehették szemügyre, hogy maximum Matild csak a szomszéd ágyra képzelhette Airlt néhány pohár Jack bácsi után 😀
  Egyébként meg 1947 ben lezuhan egy aerodinamikailag tökéletes formájú repülő szerkezet, ami képes leküzdeni a föld gravitációját egy olyan hajtóművel, aminek nincs hangja…a hangsebesség sokszorosával, szóval ha ez igaz akkor ezek az UFOk már 47 ben olyan fejlettségi szinten voltak, mint mi leszünk majd pár 100-1000 év múlva. Airl végig arról mesél hogy az anyag elpusztíthatatlan, csak a formája változik, ami igaz is. Valahogy a történetből kihagyja az anyag párját az antianyagot, a pozitront és a sok olyan dolgot, amit Matild a maga korában nem ismerhetett, mi is csak most kezdünk felfedezni, viszont Airl azon a fejlettségi szinten már javában ismert. És akkor nem is beszélünk az antianyag bombáról, amely fejlesztése is zajlik napjainkban….

 23. P

  2011. december 20. kedd at 00:17

  És Airl informatikai rendszerével sem stimmel valami, amikor a beszkennelt könyveket továbbítja a központnak:) Ha alapul vesszük, hogy 64 év alatt mennyit fejlődött a technika, akkor Airlnek minimum egy holografikus kijelzőjű szerkentyűbe kellett volna beszkennelni a könyvet, ami azonnal lefordítja 0.1 ms alatt a föld összes nyelvére 😀 Itt megint Matild korában újonnan megépített ENIAC típusú számítógép köszön vissza, amely 1-2 összetett katonai számítást tudott elvégezni 1 óra alatt, és 160Kw ot vett fel azért hogy megmondja mennyi 1×1 😀 éppen a “gyorsaságából” kifolyólag nem lehetett sűrűn zavarni. 1946 tól a 80-as évek végéig a számítógépek a katonai parancsnokságokon, központokon helyezkedtek el, így nem volt lehetőség az adatok helyszínen történő feldolgozására, a katonák a központba küldözgették az adatokat, ahol aztán kiértékelték majd visszaküldték az infót a katonának. Matild történetében az apró részletek árulják el, hogy az UFOk is 47 es fejlettségi szinten járnak. Pedig ha léteznek és valóban fejlettek, akkor ezt a közvélemény sosem fogja megtudni, hanem a technikai tudást szépen csendben felhasználják, és néha odaszórnak a népnek részigazságokat, és olyan infókat amik elterelik a figyelmet a valódi dolgokról.

 24. Én

  2011. december 22. csütörtök at 15:41

  Elolvastam én is az egész sztorit, hát elég érdekesnek találom. Úgy kerültem erre az oldalra, hogy az amerikai area 51 után kutakodtam, majd a roswell-i város ufós anyagait nézegettem. Elejét teljesen hűnek tartom addig a részig, hogy az egyik idegen élve maradt. Azzal se lenne gond, de ott kezdtem mosolyogni ahol angolra tanították meg az űrlényt. Szerény véleményem szerint csak valami nagyon jó képzeleterejű ember irt egy Sci-fi sztorit. Igaz vannak benne részek amelyek ténylegesen megmagyaráznának 1-2 dolgot a létről vagy a Földről. De viszont sok benne az ellentét is. Pl. miért tanították angolra a lényt ha az igencsak inteligens volt? És utána meg Orosz meg német államokról magyaráz. Nem kritizálom a sztorit tovább semmivel, hiszen tényleg csak az ember hite állapítja meg a műről igaz e vagy hamis, de az írójának gratulálok. Ja és Szőlő Virágnak én is csak annyit üzenek, hogy nekem is van egy csomó ufó dolgom a garázsba, sőt tele vagyok velük, én fejlesztem 😀 😀

 25. TheoDharma

  2011. december 30. péntek at 20:04

  Tudni akarod az igazságot?
  L. Ron Hubbard: Az ember története:
  http://szcientologiakonyvek.hu/content/08-szcientologia-ember-tortenete

 26. Becsapott a szcient

  2012. január 2. hétfő at 09:29

  A szcientológiai propagandát el kéne innen takarítani… Régen be kellett volna tiltani ezt a pióca bandát. Ez az igazság.

 27. Reális

  2012. január 2. hétfő at 18:40

  Betiltani? Kedves Becsapottka.
  Az inkompetenciádat kellene betiltani.
  Rólad ennyit.

  A cikk valóban sok mindenre ad választ.
  Aki csak testben tud gondolkodni nehezen tudja megérteni a fenti történetet.
  Szellemi lényként szemlélve ( amik ténylegesen vagyunk) a történet teljesen összeáll.

  Ha az életed csupán a TV-re, az internetre és némi rabszolgamunkára korlátozódik sosem lesz reális Neked, hogy ezek a dolgok igazak is lehetnek.
  Nem voltunk ott, amikor ez a Földönkívüli elmesélte ezeket az adatokat. emiatt teljesen soha nem lehetünk biztosak ezek valódiságában.
  Egy biztos:
  – jelen állapot szerint pórázon vagyunk vezetve a “civilizáció”, és a “demokrácia” hazugságai által.

  A kiút a fenti csapdából vagy még nem ismert, vagy azt hevesen támadják. A Szcientológiát eléggé támadják. Lehet, hogy azért, hogy benne maradj a csapdában?

 28. Megtaláltam

  2012. január 3. kedd at 12:53

  Ezek szerint a megoldás: szüntesd meg az amnéziát a múltaddal kapcsolatban!
  Ne hipnózissal, hisz az maga az amnézia.
  Drog, elektrosokk – látjuk hova vezet. (Nincs véletlenül egy szakma ami ezt használja? Hmmm)
  Találj olyan módszert, amivel a múltad részleteit fel tudod tárni úgy, hogy ne nyomasszanak, hanem mint emlék legyenek meg.
  Ezek után fogod tudni, mi az igazság.
  Érdekes, hogy a sci-fi írók, ezek szerint, csak emlékeznek és újra-kombinálják a múltat?

 29. Xaxor

  2012. január 3. kedd at 22:00

  Figyeljetek csak! Oké, hogy ez az egész sztori “nem igaz”. De valaki a nagyokosok közül, akik mindent jobban tudnak mindenkinél, mondja már meg nekem, hogy mi van ha mégis igaz. Méghozzá szóról szóra. Akkor mi van? Akkor azért újra kellene gombolni a kabátot, nem? Összedőlne néhány ideje múlt teória? Nehéz lenne elfogadni, mint igazságot. De nehéz volt azt is elfogadni, hogy a Föld nem lapos, és azt is, hogy a vér kering az ereinkben. Néhány nagyokos, akkor is lehülyézte azokat, aki nem hitték el. Most meg azokon a kételkedő nagyokosokon röhög az egész világ. Szóval nagyokosok! Mi van ha igaz? Akkor mi van? He?

 30. VV Attila

  2012. január 7. szombat at 00:44

  Akkor nyald ki a seggem hülyegyerek. Ennyit rólad.

  Hát én elsőre mindent elhittem. Szóról szóra. Azután kicsit nyomozgattam a legendavadasz.blog.hu oldalon, és rájöttem, hogy nem kell mindent elhinni. CSAK A SAJAT SZEMEDNEK HIGGY!!!

  Azt nem értem, hogy mire ez a kurva nagy titkolózás. Mire? Most már én se tudom mit higgyek, fogalmam sincs mi igaz, és mi nem, de valahogy meg kellene tudni az igazságot. Mondjuk fel kellene törni a NASA rendszerét. Bár az is merőben közre játszik, hogyha netalántalán tántalán valahogy megkaparintanám a teljes igazságot, fényképek nélkül, akkor megint ott tartunk, hogy az emberiség nem hinne nekem, és azt mondaná mindenki, hogy nekem csak a pénz kellett , azért találtam ki a történetet. AMI LEHET, HOGY VALOS LENNE, DE EP ESSZEL FELFOGHATATLAN!!!

  Tehát…hogy az igazság kiderüljön, maga az egész emberiségnek kellene fellázadnia a hazugságok ellen, amik körbevesznek minket. A kormány, a NASA, a SETI meg a farmer, meg az apja, a sheriff, a szobrász, aki az áll-boncoláshoz készítette a szobrot mind-mind lehet a markában röhög, hogy így meg lehet etetni az emberiséget, és ki lehet velük baszni , meg lehet őket vezetni.

  Miközben a háttérben a világ legnagyobb átbaszása áll…

 31. Akár

  2012. január 12. csütörtök at 12:41

  Kedves VV Attila,osztod szegény Xaxor-t,de azt írtad hogy “AMI LEHET, HOGY VALOS LENNE, DE EP ESSZEL FELFOGHATATLAN!!!”.Ha figyelmesen elolvastad volna ezt az egészet amit én 16 éves fejjel megértettem,akkor értenéd hogy arra törekednek hogy ez tényleg felfoghatatlan legyen. 🙂
  És ha ez valóban így is van ahogyan elmondta az UFO akkor igazából csak annyit tudunk tenni hogy várunk az ítéletre…
  Lehetséges hogy pár napon belül törlik ezt az oldalt és megkeresik azokat akik elolvasták ezt. 😉
  Kinézem ezekből a mocskokból hogy megcsinálják.
  Köszönöm a figyelmet!

 32. Xaxor

  2012. január 19. csütörtök at 08:22

  Kedves VV Attila! Látod? Előbukkannak itt hamar a nagyokosok. Te vagy az első. Te képviseled azt a kört “aki majd jobban tudja”. Gratulálok! Leosztod itt az észt, közben a 16 éves “Akár” rég célba fog érni, miközben te még mindig azt próbálod bebizonyítani, hogy te vagy a nagyokos. Hát legyél. A sok milliárd ember között máris van egy, aki ezt elhiszi. Te. De több nem igen akad, hiszen már az első mondatoddal megadtad az értékét annak, amit alatta írni fogsz. Bravó!:-)) Engem ugyan nem zavar mit írsz vagy teszel. Azt gondolsz és hiszel, amit akarsz. Foglald el magad és kutatgass a neten tovább. Addig legalább nem vagy útban senkinek. Sok sikert!

 33. árnyékharcos

  2012. február 11. szombat at 11:48

  ez hülyeség.persze otthagytak egy ilyen iratot nála,meg nem biológiaii teste van az ufónak.van ahol azt olvastam régebben kb.fél éve hogy biológia testük van mert elfogtak egyet…baromság az egész történet.néha tényleg elhiszem az ufós sztorikat de nem minden hülyeséget.meg az ufókat ki teremtette meg ilyenek.pár drogos bepapirozva lát ezt azt és ezt elhiszi egy pár ember baromság.egy két sztoti nagyo hihető az igaz de akkor se biztos…

 34. blasio

  2012. február 11. szombat at 15:38

  Hát én s csak azt tudom, hogy L.Ron Hubbard; Az ember története c. könyvét érdemes összehasonlítani ezzel a beszámolóval.
  A könyvet 1952-ben írta.
  Ez a beszámoló 1947-ben készült és 2008-ban látott napvilágot.
  Én azon gondolkodnék el, hogy Hubbard 1952-ben leírt olyan dolgokat, ami az USA részéről nemzetbiztonsági kérdés, hiszen top secret a cucc.
  Na de mi van akkor, ha egy olyan fickó (Hubbard) számol be, akinek semmiféle titoktartási szerződése sincs a kormánnyal, és teljesen más úton (auditálás) jutott az adatokhoz?
  Ajaj!
  A minimum az, hogy a fickót, az adatokat és az adatszerzés technikáját (auditálás) nevetségesnek, csalárdnak, visszataszítónak, hiteltelennek, stb kell feltüntetni, hogy távol tartsák az embereket tőle.

 35. VV Attila

  2012. február 11. szombat at 20:30

  Xaxor. Látom értelmiségileg 0 vagy, felesleges itt papacsolnom neked, elcseszett életed van, álomvilágban élsz. Gratulálok, fiam, 1-es , leülhetsz. Köszöntem.

  Nem mondtam, hogy elhittem ,csak elsőre megfordult a fejemben, hogy elhiszem. Zavarog a fejem, nem tudom mit higyjek, mi az igazság. Rengeteg rejtély van a világon, a Holdról, a Marsról, Roswell-ről…átfutott az agyamon, hogy majd én magam fogok elmenni a holdra meg a marsra , kideríteni, hogymi folyik ott…léteznek ufók? rengeteg rejtélymegoldó oldalt ismerek a netem, sokat olvastam mindezekről…nem tudom. De érdekel.

 36. 44XY

  2012. február 15. szerda at 14:10

  Primitív hülyék…

 37. 22XY

  2012. február 15. szerda at 14:21

  Agyatlanok vagytok mind!

 38. 22XY

  2012. február 15. szerda at 14:26

  Úgy hülyeség az egész ahogy van.

  Szőlő Virág, olvass és tanulj!

  This global electromagnetic resonance phenomenon is named after physicist Winfried Otto Schumann who predicted it mathematically in 1952. Schumann resonances occur because the space between the surface of the Earth and the conductive ionosphere acts as a closed waveguide. The limited dimensions of the Earth cause this waveguide to act as a resonant cavity for electromagnetic waves in the ELF band. The cavity is naturally excited by electric currents in lightning. Schumann resonances are the principal background in the electromagnetic spectrum[1] beginning at 3 Hz and extend to 60 Hz,[2] and appear as distinct peaks at extremely low frequencies (ELF) around 7.83 (fundamental),[3] 14.3, 20.8, 27.3 and 33.8 Hz

 39. IjedtSzeműLány

  2012. február 23. csütörtök at 13:53

  Hajaj, valakinek elgurult a gyógyszere… és most nem kimondottan a posztíróra, sem a kommentelőkre gondolok.
  A történet szépen felépített, de vannak benne logikai buktatók. Pll.: kis zöld barátunk – nem Yoda, de az egyik haverja – azt állítja, képes elhagyni a fizikai megnyilvánulását, ekkor azt nem értettem, miért nem tette még meg? Aztán erre némiképp magyarázatot ad az, hogy Matild nővér az egyike az elveszett 3000-nek – de akkor miért nem szökött meg már korábban és lépett vele kapcsolatba? A történet elmesélése nélkül is felkutathatta volna a csajszit az első találkozásuk alkalma után. Másrészt, írja a sztori, hogy a gonosz, kegyetlen, US army lerohanja szegény, szerencsétlen, nekünk jót akaró Airlt és elekrosokkolja. De később kiderül, hogy az valójában csak a fizikai lényét bénította le, akkor miért nem pattant ki belőle azonnal? De biztos az én képzelőerőm szegényes, hogy ezt nem tudom lelki szemeim elé idézni.
  Hubbard bácsi meg zseniális üzletember volt, aki mai napig is virágzó bízníszt épített ki magának és utódainak (és itt nem feltétlen a vér szerinti leszármazottakat kell érteni…). El tudom képzelni, ahogy előre röhögött magában, ahogy elképzelte, hogy hogyan kajálják meg megvezethető, egyszerű, segítséget kereső Lelkek azt, amit leírt egy elbotort pillanatban… Persze, szép dolog a vallásszabadásg, egészen addig, amíg nem akarjuk erőszakkal másokra kényszeríteni… Sok mindenen el lehetne gondolkodni ezzel a cikkel kapcsolatban, de nem az én tisztem…
  Én csak egy IjedtSzeműLány vagyok, aki fürkészi a világegyetem titkait. Inkább kevesebb, mint több sikerrel 😉
  U.i.: még két dolog: az univerzum tényleg baromira hatalmas és önteltség lenne azt állítani, hogy az emberiség az egyedüli, értelmes lény benne… (mert valójában a macskák azok… :P), a másik pedig, a világ tele van titkokkal és talán ez így is van jól, emlékezzünk csak vissza a Világok Harcára, milyen pánik is tört ki a rádiójáték közben, pedig többször bemondták, hogy “az csak mese habbal”.
  Annyi mindent hallani a médiában, de vigyázni kell, hogy mit eszel meg belőle. Kezelj mindent fenntartásokkal, ne kötelezd el magad egy nézet mellett sem, mert ezek csupán szubjektív valóságok. Az igazság, meg ugye odaát van. Csak kérdés, hogy melyik odaát. Itt, vagy ott… attól függően, hogy Te hol állsz..

 40. AltoAngelo

  2012. február 27. hétfő at 23:31

  Az egyetlen értelmes hozzászólás ISZL.-tól.
  Vagyunk még egy páran akik kutakodunk, figyelünk, keresünk!

 41. White

  2012. március 14. szerda at 18:05

  Bakker, végig olvastam még napokkal ezelőtt a cikket, meg a hsz-eket is. Az újakat már nem- Hát, ülepedett a dolog, gondolkodtam rajta, megrágtam, megvizsgáltam, nagyító alá vettem a dolgokat, a hozzászólásokat is. És arra jutottam, hogy itt mindenki vagy ellene van, de nem tudja megindokolni miért, vagy nem áll meg a lábán az érve eléggé, hogy ne kössenek bele. A másik oldal: akik elhiszik, mert egybe vág egy rakat dologgal 😀 LOL Arra senki nem gondolt (vagy már nem olvastam el, ez esetben sorry), hogy ez egy marha nagy kitaláció, és maga az amcsi kormány dobta piacra ezt a csini kis sci-fit. Véletlenül nála maradt, mi? Aha. Egy csomó dologgal egybe vág… Na ná, elég leülni a gép elé és elolvasni pár ezós meg ilyen oldalt és össze lehet dobni egy hétvége alatt. Aztán jön a köret, hogy a nő PONT az egyik olyan x ezer éves itt ragadt lélek. WOW! Pont ő! Hm. Nem hiszek a véletlenekben.
  Aztán az a vérlázító; nincs Isten, mi gyártottunk titeket elv o.O Hát hanyatt dobtam magam! Mintha azt sugallnák: tényleg nincs isten, köztük is hierarchia van, ami itt van, az pontosan jó, azt tükrözi, ami az univerzum egyéb társadalmaiban is van. A rendszer működik! Ez úgy hangzik, mintha a kormány mondaná -_-
  1 szó, mint 100, én nem hiszek ennek a katyvasznak.
  Uff, én beszéltem!

 42. BIGBREZ

  2012. március 20. kedd at 13:06

  Szerintem nem kell ezt úgy felfújni ! Meg keresni benne a kételkedéseket… Én nem vagyok vallásos, nem hiszem vagy fogadom el jézust se istent! És a biblia is annyit jelent nekem, mint egy jó nagy mese könyv! Mindenki maga döntse el, hogy hisz ebben a dologban vagy sem! És ne keresse senki hogy mi a kakukk tojás! Mert reggelig mondhatnám én is, hogy amiben sok millió ember hisz, szerintem egy jól kitalált történet amiből vallás, vallások alakultak ki! De nem mondom, majd kiderül ez és akkor a ” hitetlenek ” vagy vallásos emberek meglátják az igazságot!!!! Én ezt is mese ként fogtam fel, de könnyebben elfogadom mint a x nap alatt teremtette meg a földet és Ádám bordájából lett Éva mesét! Én hiszek az idegenekben, több esélye van , hogy léteznek mint annak hogy van Butha-Jézus-Zeus és sorolhatnám ezt is reggelig…Már csak az a kérdés, hogy a biblia lényeket látom előbb meg vagy az idegen bolygókról származó lényeket… Szerintem az utóbbi , de hagy döntse ezt el mindenki saját magában, hogy a mesékben vagy a tudományokban hisz…

 43. Érdekes

  2012. április 3. kedd at 21:17

  Érdekes!!Mint a történet és a hozzá szólások is.EZ a dolog hogy nála maradhatott e az akta.Igen egyszerű dologból indulok ki(utánna tudtok nézni)Az oroszok 200db tankot hagytak el.És senkinek nem tünt fel.Na de.Ez csak a személyes véleményem amit leírok.Nem szeretnék senkivel vitába szálni.Nos .szerintem egyszer mindenki életébe eljön az a pillanat mikor felfogja hogy egyszer ő is meghal.És bizony minden embert foglalkoztat a kérdés.MI VAN A HALÁL UTÁN??.Sokféle magyarázat van.Van aki azt mondja hogy vagy menny vagy a pokol,van aki azt hogy semmi,van olyan aki szerint reikarnáció vagyis ujjá születés.Én személy szerint kicsit hiszek abba a sztoriba hogy testből tesbe megyünk.A vallás ba és hogy isten meg teremtette a világot abba nem hiszek Sőt az evolucióba se.Szerintem a vallás nem másról mint a hatalomról és az emberek feletti uralomról szól.Hisz míg nem jött ez a modern világ bizony a vallások diktáltak.Sok helyen még most is.Az evolució meg ugye mai napig nincs meg a hiányzó láncszem.Az biztos hogy messzi nem tudjuk a valóságot a múltunkról és hogy kik is vagyunk valójában.Halunk vagy olvasunk egy sztorit vagy történetet és azt hogy igaze azt sose fogjuk meg tudni.Egy manipulált világba élünk.Ahol egy isten van azt pedig pénznek hívják.Az ember gyarló és pénzéhes.Tisztelet a kivétel!!!Az biztos hogy annyi ufós történet és story kering már az interneten,hogy ha a kormány feltöltené a valóságot,azt is csak egy újabb storynak néznénk aminek a hitelessége kétes.Nem mondom hogy higyen benne mindenki.De a kérdés is vilanyon be a fejébe.Hogy mivan ha csak egy ici pici is igaz belőle.Bocsi a helyes írási hibákért:)

 44. tomaska

  2012. április 10. kedd at 07:28

  Ez biztosan igaz amit leírtak szerintem.Legalább is amik most itt vannak a földön múlt építmények azokat ember nem csinálhatta segítség nélkül..Én hiszek Istenben vcagyis egy magasabb rendű teremtményben akit Istennek hívtak,hínak.A biblia is arról számol be ,hogy olyanok vagyunk mint Isten az ő képmására teremtett bennünket és ez így igaz.

 45. yyyy

  2012. április 27. péntek at 18:22

  oké ez is egy info és amit eddig olvastam ez is bele vág.
  egy páran igy gondoljuk egy páran amugy és ha miden igaz vagy csak annyi hogy pl: nem vagyuk egyedül a kozmozban mint élet forma,vagy legyen dimenzi külömbbség,vagy össze esküvés elmélet,vagy hogy csak mi vagyuk idöben és térben,dimenziboan- 1 töl- a végtelenig…..szoval csak 100% bol agyuk 1% esélyt akárminek AKKOR MINDEN IGAZ ÉS HAMIS!….ha ha ha csak azt kellene tudni mi az amiért ez igy van 🙂

 46. DrakeRamonez

  2012. június 6. szerda at 10:09

  Nagyon érdekes kis sztori, tetszik. 🙂 Néhol azért picit sántít, de nem ez az első ilyen történet, amit a témában olvasok.

  Alapvetően hiszek ugyanis a kreacionista elméletekben, hiszen ha józan ésszel gondolkodunk az emberiség történelméről, akkor könnyedén rájöhetünk, hogy a szépen felépített sztoriból (értsd amit történelem órán tanítanak) hiányzik néhány mozaik. Pl. miért van az, hogy több száz millió éve kihalt dinoszaurusz leleteket találnak szerte a világon, azonban a mai napig nem találnak bizonyítékot a ma élő és uralkodó emberfaj (homo sapiens, mely egyébként “bölcs” embert jelent :D) és az azt megelőző előemberfajok átmenetére?? Valószínűleg azért, mert nincs ilyen. Vagy annyira balszerencsések vagyunk, hogy előbb találunk T-rex csontvázakat, egészben 🙂

  A homo sapiens megjelenését egyébként kb. Kr.e. 300.000 évre teszik. És itt van nekem a másik nagy dilemmám (már persze azon kívül, hogy még soha senki nem tudta normálisan bizonyítani, hogy hogyan és honnan jelentek meg ezek az arcok, hiszen lelet nincsen korábbról). Hogy lehet az, hogy ez az emberfaj, kb. azonos agymérettel mint ma csak Kr.e kb. 5000 táján kezdett el belendülni, már ami a tudomány fejlődését és a civilizáció kialakulását illeti?
  Előtte jól megvagyunk barlangokban, rajzolunk pár festményt meg mamutra vadászunk, aztán a következő töri órán már a sumérokat vesszük, akik elég komoly matematikai és csillagászati tudással rendelkeztek!? Mi történt közben? Kik voltak a neandervölgyiek? Rengeteg megválaszolatlan kérdés…
  Ezt követően pedig eltelik 7000 év, ami során olyan fejlődés ment végbe, amit ha arányaiban vizsgálunk az elmúlt 300.000 évhez képest, akkor bizony elég megdöbbentő a fejlődés üteme.

  Ezzel persze nem állítom, hogy a Föld feltétlen egy galaxisközi menekülttábor lenne dezintegrációs lézerharcokban megsebesült galaktikus birodalmak megfáradt közkatonáinak, de alapvetően felteszi bennem a kérdést, hogy vajon a fent leírt két probléma mivel magyarázhatóak? 🙂

  Ami pedig Istent illeti, nos, a hasonló elméletek csak megerősítik nekem Isten létezését. Hiszen egyrészt nem lehetünk ennyire gyarlóak és önzőek, hogy azt higgyük mi vagyunk az egyetlen értelmes lények ebben a világban. Másrészt, még ha minket más lények teremtettek is volna, nos, őket akkor is meg kellett valakinek teremtenie! 🙂 (Ja, és a vallást meg az egyházat nem érdemes keverni…)

  Peace

 47. Az elmélet

  2012. június 19. kedd at 13:20

  “Minket most bezártak ide, mert mások vagyunk
  Mint azok, akik ide bezártak
  Őrület, őrület, de van benne rendszer…”
  😉

 48. LOLka

  2012. augusztus 27. hétfő at 13:29

  Attól függetlenül, hogy biztos vagyok benne, hogy az univerzumban van (még) értelmes létforma (bár nem vagyok benne biztos, hogy a földön találunk. . . ), ez a sztori úgy baromság, ahogy van.
  A különböző blogok, konteó-szájtok, stb. áldásos tevékenységének köszönhetően annyira felhígult ez a téma (is), hogy már nem is érdemes olvasgatni. Katasztrófa. Az jár jól, aki (már) nem hisz el semmit.

  Van itt kérem minden: üreges föld, üreges hold, kis szürkék, magas fehérek, reptoidok, nácik a holdon, náci (földön kívüli meghajtású) repülőcsészealjak, nephilimek, szíriusziak, annunakik, földönkívüliek a Holdon/Marson, ’62-es orosz-usa-kína Marsraszállás, Rockefeller forgatókönyv, Bilderberg csoport, chemtrail, világkormány, planet-x, űj világrend, Holdraszállás (egyik verzió szerint a ’40-es években volt, a másik szerint egyáltalán nem volt), philadelphia kísérlet, földrengés és cunami előállítás,. . . – várjá’bazmeg, idézet egy remek honlapról:

  “Clifford Stone 22 év szolgálat után nyugalmazott US őrmester, a lezuhant ufókat és az elhunyt vagy fogságba esett idegeneket kezelő titkos műveletek résztvevője szerint csak az amerikai hadsereg 57 különféle földönkívüli típust tartott nyilván az ő szolgálati idejében, de ezek közül az idegenek közül csak alig több mint egy tucat faj foglalkozik a bolygónkkal folyamatosan.”

  . . .beszarsz-behugyozol. . ., és ezt másnap JózskaPista tényként közli az iskolában, meg a saját blogján. . . – és ezek közlekednek kerek, háromszög, szivar, gömb, csészealj, fene tudja még milyen alakú csoko. . . khm, akarom mondani járműveken. Höh?! És ez még szerintem az ezredrésze sincs annak a témának, amiről találgatnak, hablatyolna össze-vissza honlapok ezrein.

  Addig nem is lenne baj, amíg az olvasó ezt sci-fi-nek veszi, és a helyén kezeli. De sajnos nem. “Szembe állnak” az emberrel, és ezt a sok maszlagot tényként, bizonyítottként tálalja. Ő maga nem tudja alátámasztani, sőt, ha logikai baki van történetében, észre sem veszi. Olyanok ezek az emberek, mint egy magnókazetta, amire rámondták a szöveget, és elindították a lejátszást. Csak ismételgeti, csak ismételgeti, csak ismételgeti ugyanazt. . . Gratulálok.

  A hozzászólásokban eddig jutottam, ez verte ki a biztosítékot:
  “Barna szerint:
  2011. május 30. hétfő – 10:32”
  Ő tudja, hogy milyen fajok látogatják a földet (pöh), sőt az FBI is beismerte. . .
  Barátom, vedd a fáradtságot, töltsd le azt a dokumentumot az FBI honlapjáról, és majd ha tudsz (!) angolul, fordítsd le! Mert valami okos benyögte ezt a baromságot, azóta ez terjed.
  De most elárulom a nagy titkot, hogy ne kelljen addig várnod! Nem az van abban a dokumentumban. Az a dokumentum arról szól, hogy Guy Hottel ügynök egy beszámolót ír le (3 évvel az állítólagos eset után!), és a delikvens az ott leírtakat mondta! Érted?!
  Mondjuk már mindegy, ez már beleivódott a köztudatba, mindenki ezt szajkózza (kíváncsi vagyok ezek közül hányan olvasták el az eredeti dokumentumot. . .), és – természetesen – az a hülye, aki nem hiszi el.
  Sajnos a racionális gondolkodást nem lehet tanulni.
  Agymosottak előre!

 49. Szamanta

  2012. október 30. kedd at 19:40

  nemertem ebben mit nem lehet elhinni, :O

 50. gauloise

  2012. október 31. szerda at 22:12

  Mindenki szeretne hinni abban, hogy a halállal nincs vége az élet(é)nek. Vannak, akik ebből képesek profitot realizálni.
  Ennyire egyszerű.
  Mellesleg meg vagyok győződve róla, a nagy számok törvénye alapján, hogy nem vagyunk egyedül.

 51. Lakatos Megatron

  2012. november 19. hétfő at 19:20

  “Szőlő Virág szerint:
  2011. június 6. hétfő – 15:43

  EGY MÁSIK ÉRDEKES DOLOG MINDENKINEK. Nézzétek meg a következő linken található filmet.
  http://www.youtube.com/watch?v=SDk3sfB0Iyc
  Aki pedig azt mondja mind ez baromság, az maga a BAROM. Nálam van egy UFÓ hajtómű megépítve. És én már sok érdekes dolgon mentem keresztül, amibe az a BAROM talán már bele is őrült volna.”

  Amióta újra legális, elég sokmindenkinél tűnnek fel ilyen ufó hajtóművek, amiket ha elkezdesz használni, akkor sok érdekes dolgon mész keresztül, amikbe könnyen bele lehet őrülni.
  Ezeket annunaki nyelven pálinkafőzőnek hívják, egy jó párlattal a fejedben simán körbeutazhatod az univerzumot, csak vigyázni kell, mert ha valamit elcseszel akkor könnyen lehet, hogy örökre hazatérsz egy távoli galaxisba.

 52. Lakatos Megatron

  2012. november 19. hétfő at 19:23

  Az egyetlen élő bizonyíték, hogy az univerzumban létezik ÉRTELMES létforma, az, hogy nem próbálják meg velünk felvenni a kapcsolatot ;D

 53. laci

  2012. november 27. kedd at 21:10

  Egy dolgot mindenki elflelejt,a Bibilia a szereteről szól és Jézus is ezt próbálta elmagyarázni,erre itt van ez a cikk,köze nincs az igazsághoz.A Sátán egyetlen célja az embert Isten ellen fordítsa, mert meg van írva: Embergyílkos volt kezdettől fogva.Úgyhogy vigyázzatok és imádkozzatok…….az ilyen és hasonló cikkeket pedig nagyon gyorsan el kell felejteni.

 54. Birodalmifővezér

  2012. december 18. kedd at 18:26

  Én vagyok az Isten. És ez a történet egy hazugság. Én teremtetem mindent és ez nem bőrtőn.

 55. Birodalmifővezér

  2012. december 18. kedd at 18:40

  Én vagyok a gravitáció én tartom a bolygókat a pályájukon én terelem a molekulákat én bírom osztódásra őket én mozgatom az atommagot. Na de lesz egy szoftver frissítés ahol az aktuális hotfixeket 🙂 be installálom a genomban 2012 dec 23 án lesz. Az utódaitok nem lesznek már ennyire zavartak pazarló kapzsiak és nem fognak egy gondolati körbe sem körözni sem beragadni.

 56. Simonné Tünde

  2013. július 8. hétfő at 05:33

  Na 2013 van. hol voltak ezek a drágák akkor 2012 ben? 😀 Kamu az egész. A sok agymosott meg beveszi. ugy számíthattok rá 2013-2014 ben ahogy minden évben ezt szajkózzzák. nevetséges aki ezeket elhiszi

 57. Zsolt

  2013. július 8. hétfő at 07:27

  Azoknak, akik elhiszik ezt a baromságot: ENNYI AGYMOSOTT, IDIÓTA BARMOT MÉG A FÖLD NEM HORDOTT A HÁTÁN, MINT TI!!! NEM KELL ANNYI “SZTÁRVÁRSZT” MEG “SZTÁRTREKKET” NÉZNI! KICSIT MENJETEK KI A TERMÉSZETBE, SZÍVJATOK FRISS LEVEGŐT, BÁR RAJTATOK MÁR AZ SEM SEGÍT! SZOKJATOK RÁ A KAMILLÁRA, KÜLSŐLEG ÉS BELSŐLEG IS HATÁSOS, AJÁNLOM MÉG A LEVENDULÁT VAGY A CITROMFÜVET. ÜLJETEK LE A FÉSZBÚK ELÉ ÉS HOZZATOK LÉTRE EGY CSOPORTOT “MIÉRT VAGYUNK ILYEN HÜLYÉK” NÉVEN. CSATLAKOZTASSÁTOK BE MINDEN SORSTÁRSATOKAT ÉS OTT BESZÉLGESSETEK KICSIT A ZÁRLATOS SZENTJÁNOSBOGARAK ÚJRATEKERCSELÉSI LEHETŐSÉGEIRŐL, CSEVEJ KÖZBEN PEDIG MAJSZOLJATOK LEKVÁROS UBORKÁT, MÉREGTELENÍTÉS CÉLJÁBÓL! AZ GARANTÁLTAN KIVISZI A GYOMROT NYOMASZTÓ ANYAGOKAT. HA AZ AGYATOK NEM IS JÖN HELYRE ETTŐL, A KÖZÉRZETETEK MINDENKÉPPEN JOBB LESZ, ÉS AZ MÁR FÉL SIKER!

 58. Nesszmero

  2013. július 8. hétfő at 08:15

  Nem tudom hogy mi igaz és mi nem igaz ebből a történetéből és nem is ez a fontos. A lényeg hogy elgondolkodjon mindenki hogy miben hisz és keresse az eredetét és közben a jelenben építse a jövőjét. Amíg az emberiség marakodik nemzeti, vallási, politikai és más okokból kiindulva, addig a tényleges fenyegetés csak egyre erősebbé válik. Már így is uralja a világ 98%-át. Ennek a fenyegetésnek a neve globális árnyékkormány vagy háttérhatalom. Ezt alkotják a bildenberg csoport, a rotschield család, a koponyák társasága és a szabadkőművesek. Céljuk nem más mint az emberiség 2/3ának kiírtása a maradékból rabszolgákat akarnak csinálni. Ehhez nyomatják a népbutítást nagyüzemben. Egyetlen esélyünk hogy felébredünk az ál-demokráciából. Ha megtanulunk összefogni és sikerül leszámolni az emberiség igazi ellenségeivel akkor lehet még jövőnk.

 59. DomainFŐFŐNagyvezír

  2013. július 8. hétfő at 09:48

  Ne higgyetek Birodalmifővezér-nek!
  Nem ő az Isten!
  Hanem Én!
  Őt meg fogom büntetni!
  És
  Lakatos Megatront is jól meg fogom büntetni, mert a felvilágosodást terjeszti!
  És mindenkit megbüntetek, aki nem hisz bennem!
  Hiába bújtok el előlem!
  De most hagyjatok, dolgoznom kell. Különben megbüntetnek a főnökeim…

 60. mz/x

  2013. július 8. hétfő at 11:30

  Engem személy szerint egyetlen dolog zavart a cikk alatt, de az nagyon. A hozzáfűzött “lábjegyzeteknél” szinte minden mondatban gépelési hiba van.Van hogy több is.

 61. Mano

  2013. július 8. hétfő at 11:41

  Hihetetlen milyen dolgok történnek kb. 60 éve senki nem tud semmit erről az esetről és erre most kiderül.
  Előbb utóbb az emberiség rá fog jönni hogy milyen világba élünk!
  Hiába való ez a sok hazudozás ,letagadás előbb utóbb mindenre fény derül!!
  Pl. Mai naping senki nem tudja mi történik (történt) az 51 és körzet falai közt
  Az USA szinte minden egyes UFO val kapcsolatos ügyet eltitkolt!
  Ami pedig valahogy kiderült azt meg letagadták!
  Az egész a pénz miatt van…
  Amit itt leírtak az mind elképesztő és szerintem a történet összetétele alapján IGAZ!!!
  Úgyhogy mindenképpen olvassátok el.
  Az egyik videót már meg sem lehet nézni akkora a titoktartás!

 62. Cirrmurr

  2013. július 8. hétfő at 13:03

  Mesének unalmas, tudománynak gyenge. Én is hiszek abban hogy vannak UFOK, de ez egy karikatúra. Miért a Dianetika alapelveit magyarázza az UFO, csak nem scientologos reklám megint ? De. az.

 63. sultan mcload

  2013. július 8. hétfő at 21:24

  N a és akkor most mi van annunakik? Közlöm veletek,hogy 2013 juliusa van .Vagyishogy régen vége december 21 nek meg a hasonlók,és 18.a óta senki nem írt semmit. Spirituálisan elhagytátok a biomechanikus testeteket Matildkával eggyütt mi?A garázsban tartott UFO hajtóművel.Még az égők is kialudtak amik a piramisokból világítottak kifelé mi?De biztos én is Barom vagyok.Bennünk van a szeretet és a gyűlölet az ördög és az isten .Magunk irányítjuk az életünk minden másodpercét,mert minden pillanatban döntéseket hozunk és eszerint cselekszünk. Rajtunk áll,hogy jól vagy rosszul csináljuk,és ebbe még tudtommal egy UFO sem szólt bele soha. Függetlenül attól,hogy léteznek vagy sem.Ja és egy barátom olyan szinten beleveszett ebbe a dolgokba/ augusztustól már várta a spontán égést meg megnyitotta a koronacsakrát meg meditációs tanfolyamra járt meg őskeresztények meg tibeti mitológia meg mindenféle ufóelőadásokat nézett/,hogy februárban idegösszeroppanást kapott és azóta is pszihodokihoz jár,mert orkokat látott a hűtőszekrényben meg ilyenek.Erröl ennyit. Úgyhogy Magyar nóta -Közmondások-Józan paraszti ész.Csak ez kell az élethez.

 64. Miss Marple reinkarnációja

  2013. július 19. péntek at 16:57

  Annak aki ezt sikerült végig olvasnia gratula!!! Én csak nagyjából tudtam elolvasni, és még így is fejgörcsöt kaptam tőle.

  Évek óta kutatom, hogy mi ez a földi élet, és a lehető legkülönbözőbb szempontokat is figyelembe veszem.

  Olvasok, hallgatok előadásokat, filmeket nézek, meghallgatok másokat is.

  Az itt olvasható anyaggal kapcsolatban: a tény – vagy tényként beállított dolgokkal – nem tudok, és nem is akarok vitatkozni, fogalmam nincs, hogy most megtudtam a Tutit, vagy a “Kész átverés”-ből szórakozik valaki, csak nem kamerával, hanem elektronikus írással.

  Ami a megérzésem az az, hogy itt nagyon sok minden van egybe mosva, és egy az egyben EZ ÍGY nem igaz.

  Én úgy gondolom – hangsúlyozom, hogy ÉN, ergo nem várom el, hogy TE is így gondold -, hogy rész igazságokat tartalmaz, és esküszöm az az érzésem, mintha valaki még hozzákevert volna ezt-azt, és most kuncogva várja a hatást.

  Röviden:

  1.,Mindenkinek azt tanácsolom, tájékozódjon, de kritikával. Soha semmit, ne fogadj el feltétel nélkül, mindig vizsgáld meg az állítást, vesd össze meglévő tudásoddal.
  2., Van egy hihetetlenül jó szelektáló rendszer bennünk: hallgass a megérzéseidre. Nem vagyunk tévedhetetlenek, de megérzéseink 80%-ban megsúgják, hogy elhiggyünk valamit, vagy nem, vagy azt mondjuk: talán, kételkedem. A kételkedés később kikristályosodhat igennek vagy nemnek.
  3., Azért mert én hiszek valamiben, vagy elhiszek valamit, nem várom el, hogy Te ugyanezt tedd.
  És fordítva: tiszteletben tartom, hogy hiszel valamit, vagy nem hiszel el valamit, nem akarlak se cáfolni, se meggyőzni.

  Végezetül: ” A Föld egy börtön” , nos – ahogy alakulnak a Világ dolgai….Hát, nem is tudom. De nem akarok pesszimista lenni!

 65. sultan mcload

  2013. november 20. szerda at 21:01

  Na de azért,így a végére jól elfogytunk:D Eszembe jutott,hogy itt már jártam és megnéztem ,hogy szólt e még hozzá valaki.És más is eszembe jutott.Tegyük fel ,hogy vannak földönkívüliek.-Jó.Vannak.-És? Miss Marple ne légy pesszimista!Te voltál a legértelmesebb hozzászóló! És igazad van.Élni és élni hagyni.Remélem sikerül mindnyájunknak.

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.